Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej

 

OGŁOSZENIE !

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie ogłasza zapisy do
I klasy  

 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Okrzei w Mykanowie

 

na rok szkolny 2014/2015

 

                                                                              § 1      

 

 1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej uczniowie przyjmowani są:

 

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 2. na prośbę rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

 

 1. Zapisów do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego.

 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci:

 

 1. w roku szkolnym 2014/2015 urodzone w 2007 r. oraz urodzone od 01 stycznia do końca czerwca 2008 r. Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie     2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców,

   

  §2

 

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych  miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

   

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu

1.

Kandydat zamieszkały na obszarze gminy Mykanów

8

Oświadczenie rodziców

2.

Kandydat odbywający roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu w Mykanowie.

4

3.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie.

2

4.

Kandydat zamieszkały poza obszarem gminy Mykanów

1

 

 1. Najniższa liczba punktów uprawniających do przyjęcia do szkoły – 1 pkt.

   

  §3

 

 1. W zakresie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzgodniono, co następuje:

   

 

Lp.

Rodzaj postępowania

Termin

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

od 03.03 do 31.03.2014r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

do 23 .04.2014r.

do godz.15.00

3.

Złożenie przez rodziców kandydata  potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

od 24.04 do 07.05.2014r.

4.

Postępowanie uzupełniające

do 23.05 .2014r.

do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do szkoły.

do 28.05.2014r.

do godz.15.00

6.

Procedura odwoławcza.

Od dnia upublicznienia listy/ -26dni / do 23. 06.2014r.

 

 

 

§ 4

 

 1. Zapisu dziecka do szkoły dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie w godzinach 7.30 do 15.00. w celu zapisania dziecka należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 

-  Kartę zgłoszenia ucznia do klasy I (dzieci z obwodu)

 

lub

 

- Wniosek o przyjęcie ucznia (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły).

 

2. Kartę lub wniosek można pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego    w Mykanowie:

 

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły lub pod numerem tel. 34 328 85 26.

 

 
szkoła podstawowa  mykanów  szkoła  przedszkole  gimnazjum