Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej

OGŁOSZENIE !

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie ogłasza zapisy do I klasy  

Szkoły Podstawowej im. Stefana Okrzei w Mykanowie

na rok szkolny 2015/2016

§ 1

1.      Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a.      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

b.     na prośbę rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

2.      Zapisów do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego.

3.      Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci:

- w roku szkolnym 2015/2016 urodzone w 2009 r. oraz urodzone w 2008 r. które jeszcze nie podjęły nauki w szkole.

 

§2

1.      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych  miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu

1.

Kandydat zamieszkały na obszarze gminy Mykanów

8

Oświadczenie rodziców

2.

Kandydat odbywający roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu w Mykanowie.

4

3.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie.

2

4.

Kandydat zamieszkały poza obszarem gminy Mykanów

1

2.      Najniższa liczba punktów uprawniających do przyjęcia do szkoły – 1 pkt.

 

§3

1.      W zakresie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzgodniono, co następuje:

 

Lp.

Rodzaj postępowania

Termin

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

od 04.03 do 31.03.2015r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

do 24 .04.2015r.

do godz.15.00

3.

Złożenie przez rodziców kandydata  potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

od 24.04 do 07.05.2015r.

4.

Postępowanie uzupełniające

od 08.05 do 22.05

do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do szkoły.

do 28.05.2015r.

do godz.15.00

6.

Procedura odwoławcza.

od dnia upublicznienia listy/ -26dni / do 23. 06.2015r.

 

§ 4

1.      Zapisu dziecka do szkoły dokonuje osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie w godzinach 7.30 do 15.00. W celu zapisania dziecka należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

-  Kartę zgłoszenia ucznia do klasy I (dzieci z obwodu)

lub

- Wniosek o przyjęcie ucznia (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły).

2. Kartę lub wniosek można pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego    w Mykanowie: www.mykanow.edu.pl

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły lub pod numerem tel. 34 328 85 26.

 

 

 
szkoła podstawowa  mykanów  szkoła  przedszkole  gimnazjum